Clare Austick

President

Hi everyone, my name is Clare Austick and I’m your Students’ Union President for the academic year 2019/2020! I’m a Science graduate and have been involved in the Union for a number of years; as a class rep, a part-time officer and last year’s Vice-President/ Welfare & Equality Officer. 

The Union is your advocacy and representative body; officers are elected each year to work for you and on your behalf. You might not always see what we’re doing but we’re constantly fighting for you in the background, running campaigns, ensuring the student voice is heard and meeting students individually. University is a great opportunity for you to meet new people and try things that you might never have done before. 

If you ever need anything or want to see something changed, don’t hesitate to contact me. I wish you all the very best and hope you have the most meaningful student experience possible.

The President co-ordinates the activities of the Students’ Union and works with University Management to achieve the best academic environment and quality of life for NUI Galway students. The President is responsible for the finances of the Union, for co-ordinating Union campaigns during the year and acts as chief spokesperson for the Union. If you feel things could be done better or if you can identify an area in which improvement is needed within the University, then talk to Clare.

 

Haigh, a chairde. Clare Austick is ainm dom agus is mise Uachtarán Chomhaltas na Mac Léinn don bhliain acadúil 2019/2020. Is céimí eolaíochta mé agus tá mé páirteach i gComhaltas na Mac Léinn le roinnt blianta anuas anois. Bhí mé i m'ionadaí ranga, i m'oifigeach páirtaimseartha agus mar Leasuachtarán/an tOifigeach Comhionannais anuraidh. 

Is é an Comhaltas bhur gcomhlacht tathanta agus ionadaíochta; déantar oifigigh a thoghadh gach uile bhliain le hobair a dhéanamh ar bhur son agus thar bhur gceann. B'fhéidir nach mbeidh sibh in ann a fheiceáil i gcónaí céard atá ar bun againn, ach is ar mhaithe libhse a bhímid i gcónaí – bímis ag obair sa chúlra, ag rith feachtas, ag cinntiú go dtugtar cead cainte do mhic léinn nó ag bualadh le mic léinn duine le duine. Is iontach an deis í an ollscoil le haithne a chur ar dhaoine nua agus le triail a bhaint as rudaí nach ndearna tú riamh cheana iad. 

Ná bíodh aon drogall oraibh teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn sibh ag iarraidh aon rud a athrú. Guím gach rath oraibh agus tá súil agam go mbeidh bliain iontach fiúntach agaibh.

Déannan an tUachtarán comhordú ar ghníomhaíochtaí an Chomhaltais agus bíonn sé ag obair le Bainistíocht na hOllscoile chun na cláir acadúla agus an caighdeán saoil is fear is féidir a bhaint amach do mhic léinn OÉ Gaillimh. Tá an tUachtarán freagrach as cúrsaí airgeadais an Chomhaltais, as feachtais an Chomhaltais a chomhordú le linn na bliana agus is é príomh urlabhraí an Chomhaltais é. Má mhothaíonn tú go bhféadfaí rudaí a dhéanamh i mbealach atá níos fear nó má aimsíonn tú réimse ina dteastaíonn feabhas san Ollscoil, labhair le Clare.  

 

Contact

Phone: 091 492746 Mobile: 086 385 5502