Ráiteas Maidir le Caifé na Gaeilge / Statement Regarding Caifé na Gaeilge

Ráiteas Maidir le Caifé na Gaeilge / Statement Regarding Caifé na Gaeilge

News & Events

Ráiteas Maidir le Caifé na Gaeilge

In 2008 iarradh ar Students’ Union Commercial Services Ltd (SUCS Ltd) ceannas a ghlacadh ar reáchtáil Chaifé na Gaeilge. Níorbh ghnó brabúsach é agus d’aontaigh SUCS Ltd an Caifé a reáchtáil ar an gcoinníoll go seasfadh an Ollscoil aon chaillteanais a thabhófaí agus go n-íocfadh sí táille bhainistíochta le SUCS Ltd as na seirbhísí agus am bainistíochta a chuirfeadh sé ar fáil. Bhí ag éirí leis an socrú sin ar feadh cúpla bliain,  ach stop an Ollscoil ag íoc na sonrasc in 2010 agus níl ag íoc na dtáillí bainistíochta ná ag seasamh na gcaillteanas ó shin i leith.

Le himeacht na tréimhse sin, bhíodh an Caifé ina chostas suntasach bliantúil do SUCS Ltd. Thosaigh an Ollscoil ag breathnú go mion ar oibríochtaí SUCS Ltd chomh maith agus tá an táille cheadúnais a íocaimid leis an Ollscoil as Siopa an Chomhaltais, Sult agus Smokey’s Café méadaithe go thart ar €230,000 sa bhliain. Maíonn an Ollscoil go bhfuil ár gcomhlacht brabúsach ach tugann an chluas bhodhar do cheist Chaifé na Gaeilge agus na gcaillteanas atá á dtabhú aige (gan trácht ar loiceadh na hOllscoile na sonraisc a íoc). Tá thart ar €197,000 de chaillteanais agus táillí bainistíochta tabhaithe ag SUCS Ltd. i dtaca le Caifé na Gaeilge ó bhí 2010 ann.

Chuir SUCS Ltd. in iúl don Ollscoil nach féidir leis leanúint ar aghaidh ag seasamh chaillteanas Chaifé na Gaeilge agus d’iarr ar an Ollscoil an comhaontú bunaidh a chomhlíonadh, is é sin, táille bhainistíochta bhliantúil a íoc agus an caillteanas bliantúil a sheasamh. Mar sin féin, níl an Ollscoil sásta déanamh amhlaidh. Mhol muid go bhféadfadh an Ollscoil cuid bheag de na táillí ceadúnais a bhailítear ó na hoibritheoirí uile ar an gcampas (amhail Sult, Smokey’s, Siopa an Chomhaltais, An Bhialann, Friars, Zinc srl.) a chur i leataobh leis an gcostas sin a chlúdach, ach dhiúltaigh sí don mholadh sin scun scan.

Tá muid i gComhaltas na Mac Léinn, OÉ Gaillimh tiomanta don Ghaeilge, ach ní féidir linn a bheith fágtha in áit na leathphingine. Is oth linn nach bhfuil Caifé na Gaeilge ag feidhmiú faoi láthair agus gabhann muid leithscéal ó chroí leo siúd a thacaigh leis i gcaitheamh na mblianta. Le tacaíocht uait, tá súil againn go n-oibreoidh an Ollscoil as lámha a chéile linn le go mbeidh muid in ann tosú arís ar an aon seirbhís lónadóireachta Ghaeilge atá ar an gcampas a chur ar fáil.

 

Statement Regarding Caifé na Gaeilge

In 2008 Students’ Union Commercial Services Ltd (SUCS Ltd) was asked to take over the operation of Caifé na Gaeilge. The Caifé had not been profitable and SUCS Ltd agreed to take over the Caifé on the basis that the University agreed to pay for any losses incurred, and also paid a management fee to SUCS Ltd for its services and management time. This arrangement worked satisfactorily for a couple of years. However, in 2010, the University stopped paying invoices and has failed to pay management fees, or cover losses since then.

Since 2010 Caifé na Gaeilge has been a significant annual cost for SUCS Ltd. In that time the University has taken a keen interest in the operations of SUCS Ltd and the licence fee we pay to the University for the operation of the SU Shop, Sult and Smokey’s Café has risen to approximately €230,000 per year. The University insists our company is profitable, however the issue of Caifé na Gaeilge making a loss (and the University’s non-payment of invoices) is ignored. The losses and management fees incurred by SUCS Ltd in Caifé na Gaeilge since 2010 is in the region of €197,000.

SUCS Ltd has informed the University that it cannot continue to carry the loss incurred by Caifé na Gaeilge and we have asked the University to honour the original agreement of paying an annual management fee and covering the annual loss. However, the University is unwilling to do so. We have suggested that a small portion of the licence fees collected from all operators on campus (such as Sult, Smokey’s, SU Shop, An Bhialann, Friars, Zinc etc) could be ringfenced by the University to cover this cost, but that suggestion was rejected.

NUI Galway Students’ Union is committed to the Irish language, but we cannot continue to suffer a financial penalty for pursuing that commitment. We apologise to those who have supported Caifé na Gaeilge over the years for the absence of Caifé na Gaeilge. With your support, we hope that the University will work with us so we can get back to providing the only Irish language catering service on campus.

 

Artice by
Joanna Brophy