News & Events

Category Archives

Dúil agat sa Ghaeilge?

News & Events

Dúil agat sa Ghaeilge?

Glac páirt i gCoiste Gaeilge an Chomhaltais. Cabhraigh linn feachtais a rith leis an nGaeilge a chur chun cinn in OÉ Gaillimh, Seachtain na Gaeilge ina measc.

Foghlaim scileanna nua, cuir feabhas ar do chuid Gaeilge, déan cairde nua agus cothaigh grá don teanga. Is trí Ghaeilge a reáchtálfar na cruinnithe, ach beidh fáilte roimh chách.

Déan teagmháil le su.gaeilge@oegaillimh.ie le tuilleadh eolais a fháil

_____________________________________________________________________________________________________________________

Passionate about the Irish Language?

Join the SU Irish Language Committee! Help run and plan campaigns to promote the Irish Language at NUI Galway including Seachtain na Gaeilge.

Learn new skills, improve your Irish, make new friends and share your love of Irish. Meetings will be through Irish but all levels are welcome.

Contact su.gaeilge@oegaillimh.ie for more info.

 

Mac Léinn Iarchéime a Thoghadh Chuig Údarás na hOllscoile

News & Events

MAC LÉINN IARCHÉIME A THOGHADH CHUIG ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

De réir Acht na nOllscoileanna, 1997, tá mac léinn Iarchéime amháin  le toghadh ag na mic léinn Iarchéime le bheith ina  c(h)omhalta d’Údarás na hOllscoile. Mairfidh tréimhse oifige an duine a thoghfar chun an folúntas reatha a líonadh ón 1 Feabhra 2021 go dtí an 31 Eanáir 2022 (ar an gcoinníoll go mbeidh sé/sí ina m(h)ac léinn iarchéime ar feadh iomlán na tréimhse sin).

Nós imeachta Ainmniúcháin:

Osclófar an ghairm ar ainmniúcháin ag 9:00am, Dé hAoine, an 15 Eanáir 2021 agus fanfaidh sí oscailte go dtí 5:00pm, an 22 Eanáir 2021. Ní ghlacfar le hainmniúcháin dhéanacha.

Tá ainmniúcháin le déanamh tríd an Tairseach Toghcháin ar Líne www.nuigsuelections.com

Ní mór na sonraí ainmniúcháin seo a leanas a bheith  le gach ainmniúchán:

 • Grianghraf den ainmní
 • Ráiteas ón Iarrthóir – “An fáth ar cheart tacú liom” (250 focal ar a mhéad)

Nós imeachta Toghcháin:

Reáchtálfar toghchán Mic Léinn Iarchéime trí bhallóid ar líne ar thairseach toghcháin ar líne Chomhaltas na Mac Léinn ar an Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 ó 9:00am – 9:00pm.

Fógrófar torthaí toghcháin an iarrthóra rathúil ag 5pm, Dé hAoine, an 29 Eanáir 2021.

Tá an post seo oscailte do mhic léinn Iarchéime cláraithe amháin.

Céard é Údarás na hOllscoile?

Is é Údarás na hOllscoile comhlacht deiridh cinnteoireachta na hOllscoile. Bunaíodh Údarás na hOllscoile le hAcht na nOllscoileanna 1997. Bord reachtúil a bhfuil 40 ball air is ea é agus tá dualgas air maoirseacht a dhéanamh ar threoir straitéiseach na hOllscoile, a hacmhainní a bhainistiú agus a polasaithe agus nósanna imeachta a fhaomhadh.

Ballraíocht an Bhoird: Céard atá i gceist?

Tá baill den Údarás freagrach in éineacht as inbhuanaitheacht fhadtéarmach na hOllscoile. Ceanglaítear orthu breithiúnas neamhspleách a thabhairt ar shaincheisteanna amhail straitéis, feidhmíocht, acmhainní, príomhcheapacháin agus caighdeáin iompair.

Tá dualgas muiníneach, go sonrach, ar gach ball i leith na hOllscoile ar an gcéad dul síos (i.e. an dualgas gníomhú de mheon macánta agus ar mhaithe le leas na hOllscoile).

Cé mhéid ama atá i gceist? Tagann Údarás na hOllscoile le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana ag deireadh mhí Feabhra, mhí Aibreáin, mhí an Mheithimh, mhí Dheireadh Fómhair agus i lár mhí na Nollag.  Ina theannta sin, beidh baill ar fhochoiste amháin de chuid Údarás na hOllscoile. Tagann na fochoistí le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana, roimh chruinnithe Údarás na hOllscoile. Cuirtear cáipéisíocht le haghaidh na gcruinnithe ar fáil seachtain roimh ré agus teastaíonn cúpla lá don léitheoireacht agus don ullmhú.

Cé go bhfuiltear ag súil go bhfreastalóidh gach ball ar roinnt cruinnithe go pearsanta, beifear in ann páirt a ghlacadh i gcruinnithe go cianda trí ardáin ar líne.

Le haghaidh ceisteanna neamhfhoirmiúla maidir le Ballraíocht an Bhoird déan teagmháil leis an Rúnaí Gnóthaí Rialachais agus Acadúla:

R: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

ENGLISH VERSION

Election of Postgraduate Student to Údarás na hOllscoile

News & Events

ELECTION OF POSTGRADUATE STUDENT TO ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

Under the Universities Act, 1997, one Postgraduate student is to be elected by the Postgraduate students as a member of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority). The period of office of the person elected to fill the current vacancy, shall be February 1, 2021 – January 31, 2022 (provided that (s)he continues to be a postgraduate student for the duration of that period).

Nomination Procedure:

The call for nominations will open at 9:00am on Friday, 15th January 2021 and will remain open until 5:00pm on 22nd January 2021. Late nominations cannot be accepted.

Nominations to be submitted via www.nuigsuelections.com

Each nomination must include the following nomination details:

 • Photograph of nominee
 • Candidate Statement – “Why vote for me” (max 250 words)

Election Procedure:

The election of a Postgraduate student will be conducted by online ballot via the Students’ Union online election portal on Thursday, 28th January, 2021 from 9:00am – 9:00pm.

Election results of the successful candidate will be announced on Friday, 29th January 2021.

This position is open to registered Postgraduate students only.

What is Údarás na hOllscoile?

Údarás na hOllscoile, the Governing Authority, is the ultimate decision-making body in the University. Established under the 1997 Irish Universities Act, Údarás na hOllscoile is a 40-person statutory board charged with over-seeing the strategic direction of the University, the overall management of its resources, and the approval of its policies and procedures.

Board Membership: What is involved?

Members of Governing Authority are collectively responsible for the long-term sustainability of the University. They are required to bring independent judgment to bear on issues such as strategy, performance, resources, key appointments and standards of conduct.

In particular, each member has a fiduciary duty to the University in the first instance (i.e. the duty to act in good faith and in the best interests of the University).

Time commitment: The Governing Authority meets five times per year at the end of the month in February, April, June, October and in mid-December. In addition, members are also members on one sub-Committee of Governing Authority. The sub-Committees meet five times per year, ahead of the Governing Authority meetings. Documentation for meetings is provided a week in advance and requires a couple of days reading and preparation.

Although all members are expected to attend some meetings in person, it will be possible to participate in meetings remotely via online platforms.

For informal queries on Board Membership contact the Secretary for Governance & Academic Affairs:

E: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

LEAGAN GAEILGE 

New Year Challenge

News & Events

New Year Challenge

This month as part of our Charity Challenge we will be helping you to step outside your comfort zone by having daily suggestions of new things you can try for the new year. You could try a new sport, learn a new skill, volunteer or join a society. The opportunities are endless!

Remember all funds raised by the Charity Challenge this year will be going to support Galway Rape Crisis Centre, Galway Autism Partnership and Helplink Mental Health and donations can be made HERE

Here’s just some of our suggestions for your New Year Challenge and please let us know what you are up to using #NewYearChallenge on social media:

 1. Run for #NUIGSU21 elections 
 2. Learn to cook
 3. Volunteer with Flirt FM
 4. Join the SU 6 Week Strength and Conditioning Programme
 5. Write for Sin newspaper
 6. Join the SU Clean Up
 7. Find volunteering opportunities with Alive
 8. Learn Sign Language
 9. Become a Digital Champion
 10. Join the SU Welfare Crew
 11. Sign up for the NUIG free January courses
 12. Quit Smoking
 13. Join NUIG Clubs
 14. Join the SU Events Crew
 15. Make new friends at the SU Hump Day Hoolie 
 16. Work on your employability with the NUI Careers Office
 17. Join NUIG Societies
 18. Go Vegan
 19. Learn Leadership skills with LIFT
 20. Learn Suicide Prevention Skills with LivingWorks Start programme
 21. Become a Blood Donor and join the Vampire Cup Challenge
 22. Try Meditation
 23. Get ready for the SU February Kilometre Challenge
 24. Control Your Stress with the Free Stress Control Course
 25. Assess your relationship with Alcohol
 26. Enter the Smarter Travel Campus Awards
 27. Do a digital detox
 28. Sleep better
 29. Get Organized
 30. Get Walking 
 31. Join the SU Environmental Committee

 

Election Results December

News & Events

#NUIGSU20 Election Results 18th December 2020

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law | Tionólai Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí

Victor Igonin

View Results here: SU Elections – Toghcháin CML-Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

Ethnic Minorities Officer | Oifigeach na Mionlach Eitneach

Cheyanne Nwaonukwube

View Results here: SU Elections – Toghcháin CML-Ethnic Minorities Officer

International Students Officer | Oifigeach na Mac Léinn Idirnáisiúnta

Niamh Quinn

View Result here: SU Elections – Toghcháin CML-International Students Officer

Societies Chairperson | Cathaoirleach na gCumann

Barry Sugrue

View Results here: SU Elections – Toghcháin CML-Societies Chairperson

SU Council Chairperson | Cathaoirleach Chomhairle na Mac Léinn

Fionn Sexton Connolly

View Results here: SU Elections – Toghcháin CML-SU Council Chairperson

Well done to all the candidates and their teams and thanks to everyone who voted.

Nominations will open in April for our Elections for 2021/22 Officers.

More info here. 

SU Weekly Email 13 – 17th December 2020

News & Events

Welcome to your last weekly email of 2020 from your Students’ Union / Fáilte chuig do r-phost seachtainiúil ó Chomhaltas na Mac Léinn

 

VOTE TODAY!

Vote online today 10am-8pm to elect your 5 new Students’ Union Officers. More information about the candidates is available here

VOTE HERE

 

SU Office is Open!

The SU Office is open TODAY 4pm-8pm and also 4pm-8pm Mon 21st Dec and Tues 22nd Dec. Call in to get your Student Leap Card (apply online for your code first), SU Diaries, free face masks, Class Rep Hoodies and to buy SU Charity Socks. Please use contactless payment. The SU Office is located upstairs in Áras na Mac Léinn (beside Sult)

 

Seachtain na Gaeilge / Irish Language Week

Déardaoin 17 Nollaig / Thurs 17th Dec

17:00 Oga Yoga as Gaeilge / Yoga in Irish ZOOM LINK HERE

Dé hAoine 18 Nollaig / Fri 18th Dec

10.30 Maidin Caifé / Coffee Morning ZOOM LINK HERE   

15:00 Ciorcal Comhrá / Irish Conversation ZOOM LINK HERE

19:00 Scannáin agus Scíth / Movie Watch Party (Check SU Social Media for link on Friday)

Tuilleadh eolais ar fail ó / More information from su.welfare@nuigalway.ie

 

Quizmas

Staying in Galway for Christmas? We are holding a Merry Quizmas Quiz for all NUIG students staying in Galway at 7.30pm Mon 21st Dec. Loads of great prizes including €50, €30 + €20 One4All Vouchers and festive cheer with quiz host Steve Bennett from our Hump Day Hoolie. Get your tickets here.

 

Study Space over Christmas Holidays

There will be 25 seats available in the Reading Room 9am-5pm over the Christmas period (Closed Christmas Day + New Year’s Day). They will be available to book HERE

 

Sin Issue 6

Read all the NUI Galway news you need to know in issue 6 of Sin newspaper HERE.

 

Virtual SU Officer Hour 1pm-2pm TOMORROW

Join Martin your SU Postgraduate Taught Officer and Aoife your Convenor for Science and Engineering for the SU Officer Virtual hour 1pm-2pm tomorrow Friday 19th Dec. It’s open to ALL students with any queries so feel free to pop along for a chat. ZOOM LINK HERE.

 

Christmas Holidays

Here’s the list of who is open/closed on campus over the Christmas Holidays LIST

 

SU Life Skills Courses Enrolling now for January

 

Q&A with University President

If you missed our live Q&A with the University President you can watch it back HERE

 

Free Pizza!

The NUIG International office would like to invite you and a friend for a free festive pizza and soft drink at Sult 12pm-8pm Mon 21st Dec and 11am-5pm Tues 22nd Dec. To book please call Sult on 091 492671/Walk-ins also welcome.

 

New Year Challenge

Our next Charity Challenge is our New Year Challenge which starts on the 1st of January. Each day in January we will be helping you to step outside your comfort zone by having daily suggestions at #NewYearChallenge for new things you can try for the new year. You could try a new sport, learn a new skill, volunteer or join a society. The opportunities are endless! It’s all about making small changes that can make a huge difference to you and the SU Charities. Find out more and register here.

 

Glassary – Donations of your Things welcome!

ALIVE volunteers are leading a circular economy and sustainability initiative. Donation boxes will be in all the main student accommodation central reception lobbies clearly labelled “Glassary” for you to drop any materials you do not want to bring back home and are willing to donate. Irons, lamps, rugs, books, buckets, you name it we are looking for it! (Except pillows and duvets!) All the donations will be collected and form the Library of Things at NUIG and also will be part of a donation to the SVP shops. So your donations will not go to the dump and instead make a big impact for future students and families in Galway. Email alive@nuigalway.ie to join in with us on this project or any questions you may have!

 

NUIG Holiday Hangout

Are you unable to travel home this holiday season? Will you be staying in Galway? Sign up HERE to meet with others who will also be spending time in Galway.

 

NUIG SU Clean Up

Our next SU Clean Up is taking place in January and you can register to take part HERE.

 

Class Rep Meetings Today

Thurs 17th Dec 6pm College of Arts, Social Science and Celtic Studies
Thurs 17th Dec 6pm College of Medicine, Nursing and Health Sciences
Thurs 17th Dec 6pm Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Meeting links will be emailed to class reps. For any queries contact su.education@nuigalway.ie

 

January Hump Day Hoolies

Tickets are now available for our two Hump Day Hoolies Weds 20th and Weds 27th of January. Get yours here.

 

SVP Christmas Raffle

The NUIG St. Vincent de Paul Society is holding a Christmas Raffle, in aid of St. Vincent de Paul. Tickets are just €3 and there’s an amazing hamper to be won which includes seasonal food, drinks and vouchers. Get your tickets HERE and the winner will be announced 8pm Mon 21st Dec.

 

FREE Workshops this January

 • Public Speaking, Presenting + Interviews using Online platforms 11am Tues 12th Jan
 • How to manage your Email (Folders, Search + Organisation) 11am Weds 13th Jan
 • Motivation to Learn + Time Management 11am Thurs 14th Jan
 • Maximising Study Skills 3pm Fri 15th Jan
 • Using MS Teams Effectively 3pm Mon 18th Jan
 • How to Use Academic Skills Hub Effectively 11am Tues 19th Jan
 • Developing Blackboard Skills 11am Weds 20th Jan
 • Referencing and Plagiarism 11am Tues 26th Jan
 • Register here: https://efmfeed.verintefm.com/se/0A88DF3E7CFD2682

 

Are you concerned about your relationship?

COPE Galway can offer you free support and advice. Find out more here.

 

Financial Aid (Emergency Hardship) Fund Still Open

The Financial Aid (Emergency Hardship) Fund is still open for applications from students in financial distress. The Application Form and further information is available at: https://www.nuigalway.ie/financialaidfund/

 

Covid-19 Survey

The survey title is: Psychological stress and intention to vaccinate, in the context of COVID-19. The survey is fully anonymous + will take approx. 10-15mins. It is open to anyone over 18 who is Irish resident/citizen. Complete the survey HERE.

 

Suit Up For Simon

The Helping Haircuts group of NUIG Students are holding an event to raise funds for Galway Simon Community. They want you to suit up to have a socially distanced or virtual meal with your friends and donate to their page HERE. There will be prizes for donors! Follow them on Insta HERE for more info.

 

Register for Governing Authority Election Vote

NUIG Governing Authority Elections take place online 9am Mon 11 Jan to 12pm Tues 12 Jan. If you are an NUIG Graduate make sure you are registered to vote by sending your details to Alumni Office by Fri 1st Jan at: alumni@nuigalway.ie. Meet the nominees here.

 

Teaching Hero Awards

Nominations Close Tues 22nd Dec for the Teaching Hero Awards. You can nominate HERE.  

 

Need Someone to Talk To?

 

Hardiman PhD Scholarship Scheme Open

Applications are now open for the 2021 Hardiman PhD Scholarships scheme for new PhD Students starting Sept 2021. The Hardiman PhD Scholarships are fully funded for four years; with a stipend of €16,000 per annum,  plus fees are paid for the 4 years. Applications close 12th Feb. More info.

 

The Smarter Travel Campus Awards are back for 2021!

The Awards invite students to create entries to encourage and enable walking, cycling, public transport and carpooling. Why not get involved in a real-life project and you could be invited to the national awards ceremony where you will be in with a chance to win prizes and have your project showcased.

Entry deadline 19th March 2021. Info, guidelines and last year’s winners HERE

 

Living Well Programme

Are you living with a long-term health condition or caring for someone with a long-term health condition? Living Well is a free 6 week online group self-management programme to help people manage long-term health conditions. More info.

 

Charity Socks

Our Big Yellow Thing Charity Socks are on sale now in the SU Shop, the SU Office and on the SU Website for just €9. All proceeds go to the SU Charities: Galway Rape Crisis Centre, Galway Autism Partnership and Helplink Mental Health. More info here.

 

Need Help?

Sums provide free extra mathematics or statistics tuition.

ComputerDISC is a Computer Programming Drop-In Support Centre for all students who are taking any programming/software development courses.

The Academic Writing Centre provide free one-on-one tutorials on essay writing.

The SU Grinds Register provides details of tutors in a wide range of subjects.

 

NUIG Virtual Events

Keep up to date with NUIG events online here

 

Beannachtaí na Nollag agus Athbhliain faoi mhaise.

We hope you all have a very merry Christmas and a Happy New Year.

See you in 2021!

 

Christmas Holidays 2020

News & Events

Christmas Holiday Arrangements 2020

NUI Galway semester 1 teaching ends on Fri 18th Dec 2020.

Exams take place Mon 11th – Fri 22nd Jan 2021.

Semester 2 Teaching starts on Mon 8th of Feb 2021.

Academic Dates for the rest of 2020/21 are available HERE.

 • The Students’ Union Office will close at 8pm on Tues 22nd Dec and will reopen Mon 11th Jan
 • Sult will close at 5pm on Tues 22nd Dec and will reopen at 9.30am on Mon 4th Jan
 • The SU Shop will close at 4pm on Fri 18th Dec and reopen at 8.30am on Mon 4th Jan.
 • The James Hardiman Library will be closing at 5.30pm on Fri 18th Dec and reopening at 8.30am on Mon 4th Jan. If you need to request books before Christmas closure please do so via their website. Books can be returned at any point to the drop box outside the library.
 • There will be 25 Study Spaces available to book in the Reading Room 9am-5pm each day over the holidays (closed Christmas Day + New Year’s Day). Book space here.
 • The Student Health Unit will close on Fri 18th Dec and will reopen Mon 4th Jan. For urgent/emergency medical issues during this time please go to their website for services which are available – please note there is a charge for these services.
 • NUIG Covid testing centre will close Weds 23rd Dec and reopen Mon 4th Jan. Covid testing is available in Galway throughout the holidays. More info.
 • Sin Newspaper will be back with a new issue on Tues 9th of Feb
 • Flirt FM will close at 10pm on Sat 19th Dec and will reopen Mon 18th Jan

Beannachtaí na Nollag agus Athbhliain faoi mhaise.

We hope you all have a very merry Christmas and a Happy New Year.

See you all in 2021!

*Please note these arrangements are all subject to change as per Government Covid-19 regulations

 

NUIG SU Part Time Election Candidates

News & Events

#NUIGSU20 Part Time Officer Election Candidates

Societies Chairperson

 • Zhonna Gonzalez Davis
 • Brigid Melloy
 • Adam Mullins                  MORE INFO HERE
 • Barry Sugrue

SU Council Chairperson

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law

 • Scott Armstrong
 • Victor Igonin                    MORE INFO HERE
 • Mansi Kesarwani

International Students Officer

 • Kushal Bahirwani
 • Sarah Carter                       MORE INFO HERE
 • Karthik Kumar Hari Ram
 • Raven S. Des Jardins       MORE INFO HERE
 • Avery Fenton
 • Kasey Glass                       MORE INFO HERE
 • Satya Sowgandhi Jonnalagadda
 • Kaata Minah
 • Shubhangi Pandey          MORE INFO HERE
 • Ankit Pawar                     MORE INFO HERE
 • Niamh Quinn                  MORE INFO HERE
 • Elizabeth Stolbova

Ethnic Minorities Officer

 • Merin Abraham
 • Cheyanne Nwaonukwube
 • Jignasha Patel

Voting will take place HERE 10am-8pm Thursday 17th of December

Election Results are HERE. 

Please note:

 • For the position of Societies Chair only registered society auditors may vote.
 • For the position of SU Council Chairperson only registered Class Reps may vote.
 • For the position of Convenor of the College of Business, Law and Public Policy only registered students of that college may vote.
 • For the positions of Ethnic Minorities Officer and International Students Officer all registered students may vote.

SU Office Reopening!

News & Events

SU Office Reopening! 

Great news!

The SU Office will finally be open:

4pm-8pm Mon 14th, Tues 15th, Weds 16th, Thurs 17th and Mon 21st December 2020!

We will reopen after the Christmas Holidays on Mon 11th Jan 2021.

Call in to get your Student Leap Card, free NUIG face masks and free SU Diaries.

Please note for the Student Leap Card you must apply online first at https://www.studentleapcard.ie/ and call to the SU Office with your application number and student ID. The application number expires after 7 days.

The SU Office is located upstairs in Áras na Mac Léinn (next door to Sult).

Don’t forget to wear a mask and follow the social distancing signage.

Seachtain na Gaeilge

News & Events

Seachtain na Gaeilge / Irish Language Week

Dé Luain 14 Nollaig / Mon 14th Dec

19:00 Oíche fhéin-chúraim / Self-Care Night  – Think pyjamas, face masks + chats! ZOOM LINK HERE

Dé Máirt 15 Nollaig / Tues  15th Dec

16:00 Among Us Trí Ghaeilge ZOOM LINK HERE

19:00 “I wish I could speak Irish, but…” Bilingual event for people learning Irish, discussing ways to learn the language, tips, resources and the benefits of learning Irish. Speakers include: Síomha Ní Ruairc (TG4), Ola Majekodunmi ZOOM LINK HERE

Dé Céadaoin 16 Nollaig / Weds 16th Dec

12:00 Tae agus Plé / Virtual Tea and Chats ZOOM LINK HERE

17:00 Linda Ervine on the Irish language.  A conversation with Linda Ervine about how she grew to love the Irish language. Linda Ervine is a language rights activist from East Belfast. She is a speaker and supporter of the Irish language and is the project leader of the “Turas” Irish language project which “aims to connect people from Protestant communities to their own history with the Irish language”. ZOOM LINK HERE

19:30 Cóisir na Céadaoin Crua / Christmas Hump Day Hoolie TICKET LINK HERE

Déardaoin 17 Nollaig / Thurs 17th Dec

17:00 Oga Yoga as Gaeilge / Yoga in Irish ZOOM LINK HERE

Dé hAoine 18 Nollaig / Fri 18th Dec

10.30 Maidin Caifé / Coffee Morning ZOOM LINK HERE   

15:00 Ciorcal Comhrá / Irish Conversation ZOOM LINK HERE

19:00 Scannáin agus Scíth / Movie Watch Party (Check SU Social Media for link on Friday)

Tuilleadh eolais ar fail ó / More information from su.welfare@nuigalway.ie